Raportet Kontraktore

Lidhja e kontratës në mes bizneseve dhe qytetatëve në ditët tona është bërë një domosdoshmëri për sigurinë juridike, për më shumë...

Tatimet dhe Doganat

Çështjet tatimore dhe doganore shpesh herë janë sfiduese për çdo biznes, të madh apo të vogël. Planifikimi tatimorë e doganorë në kuptimin ligjore është një degë e vaçantë dhe specifike, për më shumë...

Prokurimi Publik

Prokurimi publik është rregullatori i parasë publike i cili përmes infrastrukturës ligjore përcakton të drejtat dhe detyrimet mes biznesit në njërën anë dhe Institucioneve Publike në anën tjetër, për më shumë...

Sigurimet

Bizneset një pjesë të investimit të tyre e investojnë në sigurime dhe ate sigurim të automjeteve, sigurim të pronës, sigurim të biznesit, sigurim shëndetësorë por edhe produkte tjera të sigurimeve, për më shumë...

Punësimi

Segment i rendësishëm në zhvillimin e biznesit janë edhe marrëdhëniet e punësimit në mes të punëdhënësit dhe punëtorit, për më shumë...

Pronësia dhe të Drejtat tjera Sendore

Çështjet pronësore me theks të veçant paluajtshmëritë por edhe të drejtat tjera sendore janë një sfidë e vërtetë në Republikën e Kosovës, e sidomos pas vitit 1999, për më shumë...

Banka dhe Financa

Çështjet financiare dhe bankare janë raporte shumë të afërta me biznesin nga se për zhvillimin dhe investimin e biznesit është jetike burimi i financimit të projekteve, për më shumë...

Çështjet e Migracionit

Migracioni luan një rol kyç në një botë të rritjes së lëvizshmërisë globale. Aftësia për të lëvizur nëpër vende të treta është me rëndësi të madhe për individët, familjet dhe bizneset, për më shumë...

sqAlbanian