Knowledge you need to have before a consultation meeting with a Lawyer

If you are in need of a Lawyer, you want to be certain that you hire the right one to handle your case. Since most attorneys will provide a free consultation, giving you the chance to determine if he or she is the proper fit, it is crucial to prepare for this meeting. Going into this meeting without the right preparation will not be helpful, so make the most of this opportunity for more...

What is arbitration and how it works?

Arbitrazhi është mënyrë  alternative  e zgjedhjes së kontesteve në mes të palëve. Arbitrazhi është një instrument apo mekanizëm në procesin e zgjidhjes së një mosmarrëveshje e cila është e pranueshme nga palët dhe e cila ka autoritet ligjor që të zgjidh mosmarrëveshjen duke  nxjerrë një vendim ligjërisht të detyrueshëm për palët.  Arbitrazhi është  mundësi për zgjidhjen e mosmarrëveshjes që siguron një zgjidhje të drejtë dhe të paanshme.For më shumabout arbitration...

Are you looking for a professional legal service?